vuosilomalaki

Aihelista

2 § Soveltamisalarajoitukset

Tätä lakia ei sovelleta työhön, joka on työnantajan toiminnan luonteen vuoksi vuosittain keskeytyneenä ja jossa työntekijöillä on 30 §:ssä tarkoitetun sopimuksen perusteella oikeus vähintään tässä laissa säädettyä vuosilomaa vastaavaan palkalliseen vapaaseen.

Työaikalain (605/1996) 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla kotityöntekijällä on vuosiloman ja vuosilomapalkan asemesta oikeus tämän lain 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuun vapaaseen ja 16 §:ssä tarkoitettuun lomakorvaukseen. Sama koskee työnantajan perheenjäseniä silloin, kun työnantajan palveluksessa ei ole perheenjäsenten lisäksi muita työntekijöitä.

Lakia ei sovelleta seuraavissa tilanteissa:

Työn luonteesta johtuva työn keskeytyminen

Työnantajan toiminta voi työn luonteen vuoksi olla vuosittain keskeytyneenä (esim. opettajat). Vuosilomalaki ei tällöin tule sovellettavaksi edellyttäen, että työntekijällä on työ- tai virkaehtosopimukseen perustuva oikeus vuosilomaa vastaavaan, vähintään vuosilomalain mukaiseen palkalliseen vapaaseen.

Kotityöntekijät (ei saa sekoittaa kotitaloustyöhön)

Lakia ei sovelleta työhön, jota työntekijä tekee kotonaan tai muuten sellaisissa oloissa, ettei työnantajan asiaksi voida katsoa valvoa siihen käytettävän ajan järjestelyä. Oikeuskäytännössä on tulkittu suppeasti sitä, milloin työntekijä on tällainen työaikalain (872/2019) 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu kotityöntekijä (TN 1419-06).

Kotityöntekijällä on vuosiloman ja vuosilomakorvauksen sijasta oikeus vuosilomalain 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuun vapaaseen ja 16 §:ssä tarkoitettuun lomakorvaukseen.

Jos työntekijä tekee vain osittain kotityötä, häneen sovelletaan vuosilomalakia.

Esimerkki

Puhelinkeskustelijan kotonaan tekemään työhön oli sovellettava työaikalakia, koska työnantaja määräsi työajan järjestelyistä ja valvoi työajan noudattamista (KKO 2002:36). Myös vuosilomalaki tuli tällöin sovellettavaksi.

Työnantajan perheenjäsenet

Vuosilomalakia ei sovelleta työnantajan perheenjäseniin, jotka tekevät työtä ilman työsopimusta perheoikeudellisin perustein (avo- tai aviopuoliso, lapset jne.). Vuosilomalakia sovelletaan kuitenkin silloin, kun perheenjäsenet tekevät työtä (suullisen tai kirjallisen) työsopimuksen perusteella ja kun työnantajan palveluksessa on muitakin työntekijöitä.

Jos työnantajan työssä ei työsuhteisten perheenjäsenten lisäksi ole muita, vuosilomalakia sovelletaan perheenjäseniin rajoitetusti eli vuosilomalain 8 §:n 1 momentissa tarkoitettua vapaata ja 16 §:ssä tarkoitettua lomakorvausta koskevat säännökset tulevat sovellettaviksi.

Muita tilanteita

Osakeyhtiön toimitusjohtaja ja vastaavat

Osakeyhtiön toimitusjohtaja on yhtiön toimielin eikä siten ole työsuhteessa (KKO 1997:36). Yleensä kuitenkin toimitusjohtajilla on vuosilomalakia vastaavat lomaedut. Oikeudesta vuosilomaan ja lomarahaan/lomaltapaluurahaan on epäselvyyksien välttämiseksi hyvä sopia kirjallisesti johtajasopimuksessa.

Osuuskuntien yms. toimitusjohtajien on yleensä katsottu olevan työsuhteessa (KKO 1991:168 ja KKO 1996:49), minkä vuoksi myös vuosilomalain säännökset tulevat sovellettaviksi.

Merimiehet

Vuosilomalakia ei sovelleta merimiehiin. Heihin sovelletaan merimiesten vuosilomalakia (433/1984).

Päivitetty 15.12.2021

Jaa

facebook icon
twitter icon