vuosilomalaki

Aihelista

22 § Työntekijöiden kuuleminen

Työnantajan on selvitettävä työntekijöille tai heidän edustajilleen vuosiloman antamisessa työpaikalla noudatettavat yleiset periaatteet. Ennen loman ajankohdan määräämistä työnantajan on varattava työntekijälle tilaisuus esittää mielipiteensä loman ajankohdasta. Työnantajan on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon työntekijöiden esitykset ja noudatettava tasapuolisuutta lomien sijoittamisessa.

Työnantajan on selvitettävä työntekijöille tai heidän edustajilleen vuosiloman antamisessa työpaikalla noudatettavat yleiset periaatteet

Työnantajan on selvitettävä työntekijöille tai heidän edustajilleen vuosiloman antamisessa työpaikalla noudatettavat yleiset periaatteet. Tällaisia periaatteita voivat vuosilomalain esitöiden (HE 238/2004) mukaan olla muun muassa:

  • pidetäänkö kaikkien lomat samanaikaisesti vai porrastettuina lomakauden eri kuukausille
  • onko työpaikalla käytössä työntekijöiden kesken vuorottelu lomien sijoittelussa eri vuosina eri kesälomakuukausille
  • kannustetaanko työntekijöitä säästämään osa lomasta pidettäväksi myöhempinä vuosina ja
  • miten vuosiloman pitämisestä voidaan yrityksessä sopia.

Periaatteet voivat liittyä myös työehtosopimuksen vuosilomaa koskeviin määräyksiin esimerkiksi lomarahan/lomaltapaluurahan vaihtamiseen vapaaseen silloin, kun se on työehtosopimuksen mukaan mahdollista. Periaatteet voivat edelleen koskea lomien jakamista tai siirtämistä. Periaatteet eivät tietenkään saa olla lain tai työehtosopimuksen vastaisia esimerkiksi siten, että ne mahdollistaisivat loman jakamisen työnantajan yksipuolisella päätöksellä.

Periaatteet on saatettava henkilöstön tietoon. Luonteva tapa esitöiden mukaan on yhteistoimintamenettely (ks. www.yhteistoimintaopas.fi). Tämä ei tarkoita varsinaisesti neuvottelu- vaan tiedottamisvelvollisuutta. Periaatteista on kuitenkin vähintään keskusteltava, jotta henkilöstö voisi vaikuttaa niihin.

Riittää, että vuosiloman antamista koskeva selvitys annetaan kertaluontoisesti. Selvitys on syytä dokumentoida kirjallisesti, jotta uudetkin työntekijät saavat siitä tiedon. Mahdolliset menettelytapojen muutokset on vastaavasti saatettava henkilöstön tietoon.

Työntekijöitä on kuultava ennen loman määräämistä

Ennen loman ajankohdan määräämistä työnantajan on varattava työntekijälle henkilökohtaisesti tilaisuus esittää mielipiteensä loman ajankohdasta. Pelkästään henkilöstön edustajan kuuleminen ei riitä. Esitöiden mukaan tämän velvoitteen voi täyttää laittamalla esimerkiksi ilmoitustaululle alustavat tiedot vuosilomien ajankohdasta ja tiedottamalla henkilöstölle mahdollisuudesta esittää toivomuksia loman ajankohdasta.

Tilaisuus lomatoiveiden esittämiseen on varattava niin hyvissä ajoin, että toivomukset on mahdollista ottaa huomioon. Myös kuulemismenettelyn aikana poissaoleville työntekijöille on varattava tilaisuus esitysten kommentoimiseen. Toivomukset on mahdollisuuden mukaan otettava huomioon. Jos jollakin työntekijällä on useampia työpaikkoja, lomat on pyrittävä järjestämään samanaikaisesti.

Työnantajan on noudatettava tasapuolisuutta lomien sijoittamisessa. Mahdollista vuorojärjestystä on sovellettava johdonmukaisesti kaikkiin, mikäli se työtehtävät ja työn järjestelyt huomioon ottaen on mahdollista. Tasapuolisuusvelvoitteen rikkomisesta voi aiheutua vahingonkorvausvelvollisuus. Jos peruste on syrjivä, yhdenvertaisuuslain (1325/2014) mukainen hyvityskin voi tulla kysymykseen. Työnjohto- ja tulkintaetuoikeudesta kuitenkin johtuu, että työnantajan tulkinnanvaraistakin määräystä on noudatettava, kunnes asia on oikeudellisesti ratkaistu.

Päivitetty 13.05.2020

Jaa

facebook icon
twitter icon