vuosilomalaki

Aihelista

17 § Lomakorvaus työsuhteen päättyessä

Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada vuosiloman sijasta lomakorvaus siltä ajalta, jolta hän siihen mennessä ei ole saanut lomaa tai lomakorvausta. Jos työntekijän työsuhde on päättyessään jatkunut vähintään vuoden, työntekijällä on kuluvan lomanmääräytymisvuoden alusta oikeus saada lomakorvausta 5 §:n 1 momentin ensimmäisen virkkeen mukaan määräytyvää lomaa vastaavalta ajalta.

Jos työntekijälle on työsuhteen ensimmäiseltä ja viimeiseltä kuukaudelta kertynyt yhteensä 6 ja 7 §:ssä säädetty määrä työssäolopäiviä tai - tunteja tai niiden veroista aikaa eikä hän ole näiltä kuukausilta saanut lomaa tai lomakorvausta, nämä kuukaudet luetaan lomakorvausta määrättäessä yhdeksi täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi.

Lomakorvaus lasketaan noudattaen, mitä 9–2 §:ssä säädetään vuosilomapalkasta. Lomapäivän palkka lasketaan käyttämällä viikkopalkkaisilla jakajaa 6 ja kuukausipalkkaisilla jakajaa 25.

Työntekijällä, jolle ei ole työsuhteen aikana kertynyt 5–7 §:n mukaan oikeutta lomaan, on oikeus lomakorvaukseen, jonka määrä lasketaan siten kuin 16 §:ssä säädetään.

Työntekijällä on työsuhteen päättyessä oikeus saada vuosiloman sijasta lomapalkkaa vastaava lomakorvaus siltä osin kuin hän ei ole pitänyt lomaa tai saanut lomakorvausta (ks. konkurssi TN 1426-07).

Lomakorvauksen laskemisessa noudatetaan soveltuvin osin vuosilomalain 9–12 §:n säännöksiä. Viikko- tai kuukasipalkkaisen työntekijän lomakorvaus lasketaan käyttäen 10 §:n 2 momentin osa-ajan palkan laskentasääntöä. Lomapäivän palkka lasketaan jakamalla viikkopalkka kuudella ja kuukausipalkka 25:llä, jollei työehtosopimuksessa ole muuta sovittu.

Palvelurahat ja luontoisedut otetaan huomioon lomakorvausta laskettaessa samalla tavalla kuin lomapalkkaa laskettaessa (TN 1425-07).

Lomakorvausta maksetaan kuluvan lomanmääräytymisvuoden alusta (1.4.) lukien 2,5 päivän lomaa vastaavasti jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta, jos työsuhde on päättyessään kestänyt vähintään vuoden. Jos työsuhde on kestänyt alle vuoden, kerroin on 2 päivää. (Ks. vuosiloman ansaitsemisesta tarkemmin vuosilomalain 5 §.)

Työntekijä, johon sovelletaan 14 päivän tai 35 tunnin ansaintasääntöä, ei ansaitse lomaa niiltä kuukausilta, jolloin hän on työskennellyt vähemmän kuin 14 päivänä tai alle 35 tuntia, tai hänellä ei ole ollut vastaavaa määrää työssäolon veroisia päiviä (ks. työssäolon veroisista päivistä vuosilomalain 7 §). Jos sekä työsuhteen alkamis- että päättymiskuukausi ovat tällaisia kuukausia, niiden työssäoloaika ja työssäolon veroinen aika lasketaan yhteen. Edellytyksenä on, että työntekijä ei ole saanut lomaa tai lomakorvausta. Jos yhteenlaskun tulos on vähintään 14 työpäivää tai 35 työtuntia, nämä kuukaudet lasketaan yhdeksi täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi. Näin laskettu lomanmääräytymiskuukausi lasketaan työsuhteen päättymishetkellä kulumassa olevan lomanmääräytymisvuoden lomanmääräytymiskuukausiin.

Esimerkki

Työsuhde alkoi 23.7. ja päättyi samana vuonna 13.11. Työntekijään sovelletaan 14 päivän ansaintasääntöä.

Työntekijä saa lomaa elo-, syys- ja lokakuulta kultakin 2 päivää eli yhteensä 6 päivää. Lisäksi työsuhteen alkamis- ja päättymiskuukaudesta muodostuu yksi kokonainen lomanmääräytymiskuukausi, miltä työntekijä saa lomaa 2 päivää. Työntekijällä on siten oikeus 8 päivän lomaa vastaavaan lomakorvaukseen.

Jos työntekijä olisi pitänyt lomaa työsuhteen kestäessä, ensimmäistä kuukautta ei olisi otettu huomioon lomia laskettaessa.

Työnantaja voi valita, antaako lomaa vai maksaako lomakorvauksen työsuhteen päättyessä, jos määräaikaisen työntekijän työsuhde päättyy ennen lomakauden päättymistä (30.9.).

Lomakorvaus työsuhteen aikana lasketaan vuosilomalain 16 §:n perusteella.

Lomakorvauksen viivästyessä työntekijällä on oikeus odotusajan palkkaan työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 14 §:n mukaisesti sekä korkolain (633/1982) mukaiseen korkoon.

Lomaraha/lomaltapaluuraha

Työntekijällä voi olla oikeus myös lomarahaan/lomaltapaluurahaan (ks. oma työehtosopimus). Oikeus lomarahaan voi perustua myös työpaikalla noudatettuun käytäntöön.

Päivitetty 13.05.2020

Jaa

facebook icon
twitter icon