vuosilomalaki

Aihelista

19 § Lomakorvauksen maksaminen

Työntekijälle, joka käyttää oikeuttaan 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuun vapaaseen, 16 §:ssä säädetty lomakorvaus maksetaan vapaan yhteydessä siten kuin 15 §:ssä säädetään. Muutoin lomakorvaus maksetaan viimeistään lomakauden päättyessä.

Kun työntekijä lähtee suorittamaan asepalvelusta, vapaaehtoista asepalvelusta tai siviilipalvelusta, hänelle maksetaan 17 §:n mukaan määräytyvä lomakorvaus, vaikka hänen työsuhteensa ei päättyisi.

Työntekijälle, joka

- käyttää oikeuttaan vuosilomalain 8 §:n 1 momentin mukaiseen vapaaseen, 16 §:n mukaisesti kertynyt lomakorvaus maksetaan yli kuuden arkipäivän vapaalta ennen vapaan alkamista ellei työehtosopimuksessa ole toisin sovittu (ks. oma työehtosopimus). Lomakorvaus lyhyemmiltä vapaalta voidaan maksaa tavallisena palkkapäivänä.

- lähtee asepalvelukseen, vapaehtoiseen asepalvelukseen tai siviilipalvelukseen, lomakorvaus maksetaan vuosilomalain 17 §:n mukaan, vaikka työsuhde ei päättyisikään.

Lomakorvaus on maksettava viimeistään lomakauden päättyessä eli 30.9, jos työntekijä on ilmoittanut, ettei pidä vapaata.

Päivitetty 13.05.2020

Jaa

facebook icon
twitter icon