vuosilomalaki

Aihelista

28 § Vuosilomapalkkalaskelma

Maksaessaan lomapalkan tai tässä laissa tarkoitetun korvauksen työnantaja on velvollinen antamaan työntekijälle laskelman, josta ilmenevät lomapalkan tai korvauksen suuruus ja määräytymisen perusteet.

Työnantajan on annettava työntekijälle laskelma lomapalkan tai lomakorvauksen suuruudesta ja sen määräytymisperusteista. Laskelmassa on oltava sellaiset tiedot, että työntekijä voi niiden perusteella tarkistaa vuosilomaetuutensa. Tällaisia tietoja ovat ainakin:

  • loman ansaintajakso
  • ansaitut lomapäivät
  • työntekijän tekemät työpäivät tai työtunnit
  • laskennan perusteena olevat työtulot ja luontoisedut
  • työsuhteen päättyessä saamatta jääneistä lisävapaapäivistä maksettava korvaus (7 a §:n 2 momentti).

Työnantaja, joka työntekijän pyynnöstä huolimatta ei anna vuosilomapalkkalaskelmaa, voidaan tuomita sakkorangaistukseen (ks. vuosilomalain 38 §).

Vuosilomapalkkalaskelma/ lomakorvauslaskelma 

Päivitetty 13.05.2020

Jaa

facebook icon
twitter icon