vuosilomalaki

Aihelista

29 § Vuosilomakirjanpito

Työnantajan on pidettävä kirjaa työntekijän vuosilomista, niitä täydentävistä lisävapaapäivistä ja säästövapaista sekä tämän lain perusteella määräytyvistä palkoista ja korvauksista (vuosilomakirjanpito). Vuosilomakirjanpidosta on käytävä ilmi vuosilomien pituudet ja ajankohdat, lisävapaapäivien määrä ja ajankohdat sekä palkkojen ja korvausten suuruus ja niiden määräytymisen perusteet.

Vuosilomakirjanpito sekä työnantajan ja työntekijän tämän lain nojalla tekemä kirjallinen sopimus on vaadittaessa näytettävä työsuojelutarkastuksen toimittajalle sekä työntekijöiden luottamusmiehelle tai työsopimuslain 13 luvun 3 §:n mukaisesti valitulle luottamusvaltuutetulle taikka, jos kumpaakaan ei ole valittu, työsuojeluvaltuutetulle. Työntekijällä tai hänen valtuuttamallaan on pyynnöstä oikeus saada kirjallinen selvitys työntekijän vuosilomaa ja säästövapaita koskevista merkinnöistä.

Vuosilomakirjanpito on säilytettävä vähintään 34 §:ssä säädetyn kanneajan päättymiseen.

Kirjanpitovelvollisuus koskee kaikkia työnantajia.

Vuosilomakirjanpidon pitää sisältää ainakin seuraavat tiedot:

  • maksettujen vuosilomapalkkojen ja lomakorvausten määrät ja perusteet
  • kuinka moneen lomapäivään tai vuosilomalain 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuun vapaapäivään työntekijä on oikeutettu
  • onko työntekijä ilmoittanut haluavansa pitää vuosilomalain 8 §:ssä tarkoitettua vapaata
  • vuosilomien pituudet ja ajankohdat sekä niistä laaditut sopimukset (säästövapaa ym.)
  • lomanmääräytysvuoden (1.4.-31.3.) aikana maksetut palkat
  • 7 a §:ssä tarkoitetut lisävapaapäivät ja niiden perusteella määräytyvät korvaukset.

Vuosilomakirjanpito sekä vuosilomalain perusteella tehdyt kirjalliset sopimukset on vaadittaessa näytettävä

  • työsuojeluviranomaiselle (aluehallintovirasto eli AVI)
  • luottamusmiehelle ja luottamusvaltuutetulle
  • työsuojeluvaltuutetulle, jos luottamusmiestä ja -valtuutettua ei ole.

Työehtosopimuksessa saattaa olla sovittu työsuojeluvaltuutetun ja luottamusmiehen oikeudesta saada tietoja vuosilomakirjanpidosta (ks. oma työehtosopimus). Työntekijällä tai hänen valtuuttamallaan on oikeus pyynnöstä saada kirjallinen selvitys häntä koskevista vuosilomaa ja säästövapaata koskevista merkinnöistä.

Vuosilomakirjanpito on säilytettävä vuosilomalain 34 §:ssä säädetyn kanneajan päättymiseen asti.

Päivitetty 13.05.2020

Jaa

facebook icon
twitter icon