vuosilomalaki

Aihelista

36 § Työneuvoston lausunto

Työneuvosto antaa lausuntoja tämän lain soveltamisesta ja tulkinnasta siten kuin työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetussa laissa (400/2004) säädetään.

Työneuvosto antaa tulkintoja vuosilomalain soveltamisesta ja sen tulkinnasta (työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annettu laki (400/2004).

Lausunnon voi pyytää esimerkiksi tuomioistuin, aluehallintovirasto (aikaisemmin työsuojelupiirin työsuojelutoimisto) tai työnantajien tai työntekijöiden keskusjärjestö. Yksittäinen työnantaja tai työntekijä tai työnantaja- ja työntekijäliitto ei voi saada lausuntoa.

Tuomioistuin voi pyytää lausunnon ratkaistavana olevasta asiasta joko omasta aloitteestaan tai asianosaisen pyynnöstä.

Tuomioistuimet ovat yleensä noudattaneet työneuvoston lausuntoja, vaikka tähän ei olekaan muodollista velvollisuutta.

Päivitetty 13.05.2020

Jaa

facebook icon
twitter icon