vuosilomalaki

Aihelista

38 § Rangaistussäännökset

Työnantaja tai tämän edustaja, joka tahallaan tai huolimattomuudesta

1) laiminlyö antaa työntekijälle tässä laissa säädettyä vuosilomaa taikka pitää työntekijää työssä vuosiloman ajaksi määräämänään aikana,

2) laiminlyö työntekijän pyynnöstä viipymättä antaa 28 §:ssä säädetyn vuosilomapalkkalaskelman taikka

3) laiminlyö 35 §:ssä säädetyn lain ja sopimusten nähtävänäpitoa koskevan velvollisuutensa,

on tuomittava vuosilomarikkomuksesta sakkoon. Vastuu työnantajan ja tämän edustajien välillä määräytyy rikoslain (39/1889) 47 luvun 7 §:ssä säädettyjen perusteiden mukaan.

Rangaistus tämän lain 29 §:ssä tarkoitettua vuosilomakirjanpitoa koskevasta laiminlyönnistä tai väärinkäytöksestä sekä sellaisesta vuosilomarikkomuksesta, joka on tehty työsuojeluviranomaisen kehotuksesta, määräyksestä tai kiellosta huolimatta, säädetään rikoslain 47 luvun 2 §:ssä.

Työnantaja tai tämän edustaja voidaan tuomita vuosilomarikkomuksesta sakkoon, jos hän tahallaan tai huolimattomuudesta

ei anna työntekijälle lomaa tai pitää työntekijää työssä loman aikanaei anna työntekijälle pyynnöstä huolimatta viipymättä vuosilomalain 28 §:ssä tarkoitettua lomapalkkalaskelmaa taiei pidä vuosilomalakia ja sen perusteella tehtyjä sopimuksia työntekijöiden vapaasti saatavilla työpaikalla.

Jos kysymys on vakavammasta rikoksesta, työnantaja tai hänen edustajansa voidaan tuomita rikoslain 47 luvun 2 §:n (578/1995) perusteella työaikasuojelurikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Tämä on mahdollista silloin, kun työnantaja tai tämän edustaja tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta työntekijän vahingoksi laiminlyö vuosilomakirjanpidon, pitää sitä väärin, muuttaa, kätkee tai hävittää sen tai tekee sen mahdottomaksi lukea taityösuojeluviranomaisen kehotuksesta, määräyksestä tai kiellosta huolimatta toimii rangaistavaksi säädetyllä tavalla.

Sakko maksetaan valtiolle. Asianomistajana olevan työntekijän on mahdollista saada vahingonkorvausta, jos hänelle on aiheutunut vahinkoa työnantajan laiminlyönnistä.

Päivitetty 16.12.2021

Jaa

facebook icon
twitter icon