vuosilomalaki

Aihelista

30 § Poikkeaminen työehtosopimuksella

Työnantajien ja työntekijöiden valtakunnallisilla yhdistyksillä on oikeus sopia toisin lomakaudesta, vuosilomapalkan ja lomakorvauksen laskemisesta ja maksamisesta, talviloman sijoittamisesta muuhun keskenään sopimaansa työajan lyhennykseen, säästövapaasta sekä siitä, mitä 8 §:n 2 momentissa säädetään. Näiden yhdistysten välisellä työehtosopimuksella saadaan lisäksi sopia 12 arkipäivää ylittävän vuosiloman jakamisesta pidettäväksi yhdessä tai useammassa jaksossa sekä 7 §:ssä säädetystä työssäolon veroisesta ajasta siten, että sovittu järjestely turvaa työntekijöille tässä laissa säädettyjä vastaavan pituiset vuosilomat. Siitä, mitä 7 §:n 2 momentin 1 kohdassa säädetään, ei kuitenkaan saa sopimuksin poiketa työntekijän vahingoksi. Lisäksi valtakunnallisella virkaehtosopimuksella saadaan sopia virkamiehen tai viranhaltijan vuosiloman siirtämisessä ja keskeyttämisessä noudatettavasta ilmoitusajasta ja loman keskeyttämisen perusteista tilanteissa, joissa siirtäminen tai keskeyttäminen on julkisen vallan käyttöön liittyvistä painavista syistä tarpeen taikka välttämätöntä julkisyhteisön laissa säädettyjen terveyteen tai turvallisuuteen liittyvien tehtävien hoitamiseksi. (18.3.2016/182).

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja työehtosopimuksen määräyksiä työnantaja saa soveltaa niidenkin työntekijöiden työsuhteissa, jotka eivät ole sidottuja työehtosopimukseen, mutta joiden työsuhteissa työnantajan on työehtosopimuslain (436/1946) mukaan noudatettava työehtosopimuksen määräyksiä. Jos työsopimuksessa on niin sovittu, työehtosopimuksen edellä tarkoitettuja määräyksiä saadaan soveltaa työehtosopimuksen lakkaamisesta uuden työehtosopimuksen voimaantuloon niissä työsuhteissa, joissa määräyksiä saataisiin soveltaa, jos työehtosopimus olisi edelleen voimassa.

Mitä tässä pykälässä säädetään työnantajien valtakunnallisesta yhdistyksestä, sovelletaan vastaavasti valtion neuvotteluviranomaiseen tai muuhun valtion sopimusviranomaiseen, kunnalliseen työmarkkinalaitokseen, evankelis-luterilaisen kirkon sopimusvaltuuskuntaan ja ortodoksiseen kirkkokuntaan sekä Ahvenanmaan maakunnan hallitukseen ja Ahvenanmaan maakunnan kunnalliseen sopimusvaltuuskuntaan. Tässä pykälässä tarkoitetun työ- ja virkaehtosopimuksen saavat tehdä eduskunnan osalta eduskunnan virkamiehistä annetun lain (1197/2003) 46 §:n 1 momentissa, Suomen Pankin osalta Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain (1166/1998) 42 §:n 1 momentissa ja Kansaneläkelaitoksen osalta Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 11 §:n 2 momentissa tarkoitetut osapuolet.

Jotkut harvat vuosilomalain säännökset oikeuttavat työnantajaa ja työntekijää sopimaan lakia huonommista ehdoista. Yleensä laki on kuitenkin ns. pakottavaa oikeutta, josta ei voi sopia huonommin (ks. säännösten pakottavuudesta vuosilomalain 3 §). Paremmin voi aina sopia.

Muutama säännös on puolipakottava. Tämä tarkoittaa sitä, että valtakunnallisilla työmarkkinajärjestöillä on 30 §:n mukaan oikeus sopia toisin myös työntekijöiden etuja vähentäen. Näillä sopijapuolilla on myös oikeus siirtää asioita paikallisesti sovittaviksi silloin, kun työnantaja on järjestäytynyt työnantajaliittoon (ks. myös vuosilomalain 31 §).

Valtakunnallisten liittojen sopimisoikeus koskee seuraavia asiaryhmiä:

  • lomakausi
  • vuosilomapalkan ja lomakorvauksen laskeminen ja maksaminen
  • talviloman sijoittaminen muuhun sovittuun työajan lyhennykseen
  • säästövapaa
  • oikeus vapaaseen toistuvien määräaikaisten työsopimusten perusteella (TSL 1:5)
  • 12 arkipäivää ylittävän loman jakaminen
  • työssäolon veroinen aika kuitenkin siten, että järjestely turvaa vastaavan pituiset lomat.
  • työssäolon veroinen aika kuitenkin siten, ettei vuosiloman ansaitsemisesta äitiys-, isyys- erityisäitiys- ja vanhempainvapaalla saa poiketa työntekijän vahingoksi.

Liitot eivät saa sopia toisin tietyistä periaatteista. Esimerkiksi vuosiloman ajalta on saatava vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkka.

TN 1473–17

Työ- tai virkaehtosopimuksella ei voida sopia siitä, että vuosiloma ei lyhennä säännöllistä työaikaa.

Näitä työehtosopimusmääräyksiä työnantaja saa soveltaa myös järjestäytymättömiin työntekijöihin. Määräyksiä saadaan soveltaa työehtosopimuksen lakkaamisesta uuden työehtosopimuksen voimaantuloon vain, jos siitä ennen sopimuksetonta tilaa on sovittu työsopimuksessa.

Järjestäytymättömän työnantajan oikeudesta soveltaa tässä pykälässä tarkoitettuja työehtosopimusmääräyksiä on säädetty vuosilomalain 31 §:ssä.

Päivitetty 13.05.2020

Jaa

facebook icon
twitter icon