vuosilomalaki

Aihelista

32 § Laissa säädettyä pidempi vuosiloma

Työehtosopimukseen perustuvaan, laissa säädettyä pidempään vuosilomaan sovelletaan tämän lain vuosilomapalkkaa ja -korvausta koskevia säännöksiä, jollei sopimuksesta muuta ilmene. Lakisääteisen osan ylittävä osa lomasta annetaan siten kuin 20 §:n 2 momentissa säädetään talviloman antamisesta, jollei muusta ole sovittu.

Lomaa kertyy 2 tai 2.5 päivää kuukaudessa. Pidemmästä vuosilomasta voidaan sopia työehtosopimuksella tai työsopimuksella.

Jos pidemmästä vuosilomasta on sovittu työehtosopimuksella, noudatetaan työehtosopimuksen määräyksiä. Jos työehtosopimuksessa ei ole sovittu lomapalkasta ja -korvauksista mitään, noudatetaan vuosilomalain säännöksiä. Lakisääteisen osan (= yli 30 päivän) ylittävä loma pidetään tällöin siten kuin vuosilomalain 20 §:n 2 momentissa on säädetty talvilomasta eli viimeistään kesälomakautta seuraavan lomakauden loppuun mennessä. (Ks. oikeuskäytännöstä TT 2009-32).

Pidemmistä lomista sovittu työsopimuksella

Tämän pykälän säännöksiä ei sovelleta tilanteisiin, joissa pidemmistä lomista on sovittu työsopimuksella. Siksi työsopimuksessa on syytä sopia kaikista pidempään vuosilomaan liittyvistä seikoista. Jos työntekijä ja työnantaja sopivat pidemmästä vuosilomasta tai muista lakia paremmista ehdoista, sopimus on epäselvyyksien välttämiseksi syytä aina tehdä kirjallisesti. (Ks. liikkeen luovutustilanteesta KKO 2008:28.)

Päivitetty 13.05.2020

Jaa

facebook icon
twitter icon