1 § Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan työ- ja virkasuhteessa tehtävään työhön, jollei toisin säädetä.

Mitä tässä laissa säädetään työntekijästä, sovelletaan myös virkamieheen ja viranhaltijaan. Mitä työehtosopimuksesta säädetään, sovelletaan vastaavasti virkaehtosopimukseen.

Mitä 6 §:n 2 momentissa, 8 §:n 2 momentissa, 10 §:n 3 ja 4 momentissa sekä 11 §:n 1 ja 3 momentissa säädetään työsopimuksesta, sovelletaan myös järjestelyyn, jolla on määrätty virkamiehen ja viranhaltijan työajasta.

Vuosilomalakia sovelletaan työ- ja virkasuhteessa

Vuosilomalakia sovelletaan jokaiseen työsuhteessa olevaan työntekijään sekä virkasuhteessa olevaan virkamieheen ja viranhaltijaan. Myös pätkätyöntekijöillä (osa-aikaiset mukaan lukien 0-sopimuslaiset, määräaikaiset, vuokratyöntekijät ja kaikki muut työsuhteessa olevat) on oikeus vuosilomaan tai sitä vastaavaan korvaukseen. Vuosilomalaki koskee myös oppisopimusta (ks. laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017). Se, onko työntekijä työsuhteessa vai ei, määräytyy työsopimuslain ( 55/2001) 1 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan.

Työsopimuslain 1 luvun 1 §:n 1 momentti on pakottavaa oikeutta. Tämä tarkoittaa sitä, etteivät osapuolet voi vapaasti sopia, onko oikeussuhdetta pidettävä työsuhteena vai ei. Siksi on mahdollista, että oikeussuhde on otsikoitu esimerkiksi free lancer -sopimukseksi, mutta tosiasiallisesti se on työsuhde. (Ks. tulkinnasta esim. KKO2009:65, KKO 2008:99, KKO 1999:113, KKO 1997:38, KKO 1995:145, TN 1451-13, TN 1427-07, TN 1420-06, TN 1413-06, TN 1411-06 ja TN 1408-05, TN 1444–11, TN 1447–12 ja TN 1451–13). Jos on epävarma asiasta, kannattaa ottaa yhteyttä luottamusmieheen tai omaan ammattiliittoon.

Vuosilomalakia ei sovelleta, jos työn tekeminen perustuu erilaisiin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin, kuten työharjoitteluun, työvoimapoliittiseen koulutukseen, työelämävalmennukseen tai työssäoppimiseen.

Myös Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisut on otettava huomioon vuosilomalain soveltamista arvioitaessa. Työaikadirektiivi (2003/88/EY) määrittelee, kenellä on oikeus vuosilomaan. Tuomioistuimen mukaan työaikadirektiiviä sovelletaan myös näennäisesti itsenäisiin ammatinharjoittajiin (C-214/16 King).

Päivitetty 16.4.2019