1 § Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan työ- ja virkasuhteessa tehtävään työhön, jollei toisin säädetä.

Mitä tässä laissa säädetään työntekijästä, sovelletaan myös virkamieheen ja viranhaltijaan. Mitä työehtosopimuksesta säädetään, sovelletaan vastaavasti virkaehtosopimukseen.

Mitä 6 §:n 2 momentissa, 8 §:n 2 momentissa, 10 §:n 3 ja 4 momentissa sekä 11 §:n 1 ja 3 momentissa säädetään työsopimuksesta, sovelletaan myös järjestelyyn, jolla on määrätty virkamiehen ja viranhaltijan työajasta.

Vuosilomalakia sovelletaan työ- ja virkasuhteessa

Vuosilomalakia sovelletaan jokaiseen työsuhteessa olevaan työntekijään sekä virkasuhteessa olevaan virkamieheen ja viranhaltijaan. Myös pätkätyöntekijöillä (osa-aikaiset, määräaikaiset, vuokratyöntekijät ja muut työsuhteessa olevat) on oikeus vuosilomaan tai sitä vastaavaan korvaukseen. Vuosilomalaki koskee myös oppisopimusta (ks. laki ammatillisesta koulutuksesta 630/98).

Se, onko työntekijä työsuhteessa vai ei, määräytyy työsopimuslain ( 55/2001) 1 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan.

Työsopimuslain 1 luvun 1 §:n 1 momentti on pakottavaa oikeutta. Tämä tarkoittaa sitä, etteivät osapuolet voi vapaasti sopia, onko oikeussuhdetta pidettävä työsuhteena vai ei. Siksi on mahdollista, että oikeussuhde on otsikoitu esimerkiksi free lancer -sopimukseksi, mutta tosiasiallisesti se on työsuhde. (Ks. tulkinnasta esim. KKO2009:65, KKO 2008:99, KKO 1999:113, KKO 1997:38, KKO 1995:145, TN 1451-13, TN 1427-07, TN 1420-06, TN 1413-06, TN 1411-06 ja TN 1408-05, TN 1444–11, TN 1447–12 ja TN 1451–13)) Jos on epävarma asiasta, kannattaa ottaa yhteyttä luottamusmieheen tai omaan ammattiliittoon.

Vuosilomalakia ei sovelleta, jos työn tekeminen perustuu erilaisiin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin, kuten työharjoitteluun, työvoimapoliittiseen koulutukseen, työelämävalmennukseen tai työssäoppimiseen.

 

Päivitetty 9.6.2017