16 § Lomakorvaus työsuhteen aikana

Edellä 8 §:n 1 momentissa tarkoitetulla työntekijällä on oikeus saada lomakorvauksena 9 prosenttia tai, jos työsuhde on jatkunut lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä vähintään vuoden, 11,5 prosenttia hänelle lomanmääräytymisvuoden aikana työssäolon ajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta lukuun ottamatta hätätyöstä tai lain tai sopimuksen mukaisesta ylityöstä maksettavaa korotusta. Jos työntekijä on ollut estynyt tekemästä työtä äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi, lomakorvauksen perusteena olevaan palkkaan lisätään poissaolon ajalta saamatta jäänyt palkka siten kuin 12 §:n 2 momentissa säädetään.

Säännös koskee työntekijöitä, joihin sovelletaan vuosilomalain 8 §:n 1 momentin vapaajärjestelmää.

Työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 5 §:n mukaisissa toistuvissa määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevän työntekijän lomakorvaus määräytyy tämän pykälän mukaan siltä osin kuin hänelle ei ole kertynyt oikeutta vuosilomaan tai lomakorvausta ei ole maksettu kunkin työsuhteen päättyessä vuosilomalain 17 §:n mukaan.

Lomakorvaus lasketaan prosenttiperusteisesti lomanmääräytymisvuoden (1.4.–31.3.) aikana maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta (ks. vuosilomalain 11 §). Palkkaan lasketaan lisä-, yli- ja hätätyöstä maksetut peruspalkat sekä palvelurahat, mutta ei hätätyöstä tai lain tai sopimuksen mukaisesta ylityöstä maksettavaa korotusosaa. Palkkaan lisätään äitiys-, isyys-, erityisäitiys- tai vanhempainvapaan aikana saamatta jäänyt palkka kuten vuosilomalain 12 §:n 2 momentissa säädetään.

Jos työntekijän työsuhde on lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden (31.3.) loppuun mennessä jatkunut alle vuoden, prosenttiluku on 9.

Prosenttiluku on 11,5 silloin, kun

  • työsuhde on jatkunut vähintään vuoden tai
  • työsopimuslain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräaikainen työntekijä on työskennellyt useissa peräkkäisissä keskeytymättömissä tai vain lyhytaikaisin keskeytyksin jatkuvissa määräaikaisissa työsuhteissa vähintään vuoden.

Työntekijän on mahdollista saada lomakorvaus työsuhteen kestäessä seuraavissa tapauksissa:

- ase- tai siviilipalveluun lähtijät
- pitkäaikaisen työkyvyttömyyden aikana (ks. vuosilomalain 25 ja 26 §)
- säästövapaan aikana silloin, kun työntekijän osa-aikaistetaan tai lomautetaan taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Työntekijällä on tällöin oikeus jättää käyttämättä säästämänsä vapaa (säästövapaa) ja saada tästä lomakorvaus (ks. vuosilomalain 27 §).

Lomaraha/lomaltapaluuraha

Työntekijän oikeus lomarahaan/lomaltapaluurahaan määräytyy työehtosopimuksen perusteella (ks. oma työehtosopimus). Oikeus lomarahaan voi perustua myös työpaikalla noudatettuun käytäntöön.

 

Päivitetty 9.6.2017