vuosilomalaki

Aihelista

34 § Kanneaika

Oikeus tässä laissa tarkoitettuun saatavaan raukeaa, jos kannetta työsuhteen kestäessä ei nosteta kahden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana vuosiloma olisi ollut annettava tai lomakorvaus maksettava.

Työsuhteen päätyttyä 1 momentissa tarkoitettua saatavaa koskeva kanne on nostettava kahden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Kanneaika tarkoittaa sitä aikaa, jonka kuluessa työntekijän on nostettava kanne oikeudessa ja vaadittava vuosilomalain mukaisia oikeuksiaan. Ellei kannetta nosteta tämän ajan kuluessa, saatava on vanhentunut. Vanhentumisajan katkaisee ainoastaan kanteen nostaminen oikeudessa. Vapaamuotoinen muistutus tai työpaikalla esitetty vaatimus eivät estä vanhentumista.

Vuosilomalain mukainen vanhentumisaika koskee vuosilomalaissa säädettyjä oikeuksia kuten esimerkiksi oikeutta vuosiloma-ajan palkkaan ja lomakorvaukseen.

Sen sijaan lomarahan/lomaltapaluurahan vanhentumisaika määräytyy työsopimuslain mukaan (TSL 13:9), koska lomaraha ei perustu vuosilomalakiin vaan työehtosopimukseen tai työsopimukseen tai työpaikalla noudatettuun käytäntöön. Näin ollen lomarahoja, koskee viiden vuoden vanhentumisaika. Korkein oikeus on tapauksessa (KKO 1997:120) todennut kanneajaksi kaksi vuotta. Velan vanhentumista koskeva lainsäädäntö ja työsopimuslain 13 luvun 9 pykälä ovat kuitenkin korkeimman oikeuden tuomion jälkeen muuttuneet, minkä vuoksi oikeuskäytäntökin on muuttunut (TT 2004-122 ja TT 2006-88. Ks. myös Kröger -Orasmaa: Vuosilomalaki, uudistettu painos 2006, 281 ja Tiitinen-Kröger: Työsopimuslaki, uudistettu painos 2012, 854). Työsopimuslain säännöksiä sovelletaan myös silloin, kun työnantaja ja työntekijä ovat sopineet esimerkiksi lakisääteistä lomaa pidemmästä lomasta.

Vanhentumisaika työsuhteen kestäessä

Työsuhteen kestäessä saatava vanhenee, ellei kannetta nosteta kahden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana vuosiloma olisi ollut annettava tai lomakorvaus maksettava. Esimerkiksi vuonna 2015 lomakautena saamatta jääneen kesäloman osalta kanne on nostettava viimeistään 31.12.2017.

Vanhentumisaika työsuhteen päätyttyä

Työsuhteen päätyttyä kanne on nostettava kahden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Työsuhteen päättymispäivä on yleensä merkitty työtodistukseen.

Päättyneeseenkin työsuhteeseen sovelletaan työsuhteen kestäessä noudatettavia vanhentumisaikoja. Tämän vuoksi kanne voidaan työsuhteen päätyttyä nostaa kahden vuoden kuluessa vain niiden saatavien osalta, jotka eivät vielä ole vanhentuneet työsuhteen kestäessä noudatettavan vanhentumisajan perusteella.

Esimerkki

Työntekijän työsuhde päättyi 1.9.2014. Kanne on nostettava viimeistään 1.9.2016 niistä lomakorvauksista, jotka koskevat alkaneen lomanmääräytymisvuoden (1.4.–1.9.2014) ja edellisen lomanmääräytymisvuoden (1.4.2013–31.3.2014) lomasaatavia.

Työsuhteen kestäessä lomanmääräytymisvuoden 1.4.2012–31.3.2013 lomasaatavia koskeva kanne on nostettava kesäloman osalta vuoden 2015 loppuun mennessä, koska tällöin on kulunut kaksi vuotta kalenterivuoden 2013 päättymisestä. Saman lomanmääräytymisvuoden lomasaatavia koskeva kanne on talviloman osalta nostettava vuoden 2016 loppuun mennessä.

Päivitetty 13.05.2020

Jaa

facebook icon
twitter icon